N a m ų   p u s l a p i s E l e k t r o s   s r o v ė G e o m e t r i n ė   o p t i k a K v a n t i n ė   f i z i k a A t o m o   b r a n d u o l y s
Nuolatinės srovės darbas ir galia
 
  T e o r i j a
       Elektros srovės stipris ir tankis
       Omo dėsnis grandinės daliai. Varža
       Laidininkų jungimo būdai
       Nuolatinės srovės darbas, galia
       Elektrovaros jėga
       Omo dėsnis uždarai grandinei
       Kirchofo taisyklės
       Srovės stiprio ir įtampos matavimas
       Elektros srovė metaluose
       Elektros srovė puslaidininkiuose
       Puslaidininkiniai prietaisai
       Elektros srovė skysčiuose
       Elektros srovė dujose
  U ž d a v i n i a i
  T e s t a i
  S ą v o k o s
  F o r m u l ė s
  L i t e r a t ū r a 

Kai elektringosios dalelės laidininke juda kryptingai, elektrinis laukas atlieka darbą. Jį įprasta vadinti srovės darbu.

Srovės darbas

Tekant I stiprio srovei per t laiką yra pernešamas krūvis q = I t. Jeigu šis krūvis pernešamas tarp dviejų taškų, kurių potencialų skirtumas yra U, tai atliekamas darbas

A = q U = I U t.

Srovės darbas grandinės dalyje lygus srovės stiprio, įtampos ir laiko, per kurį atliekamas darbas, sandaugai.
Taigi, norint nustatyti elektros srovės darbą bandymu, reikia naudotis ampermetro, voltmetro ir laikrodčio parodymais. Gaminami ir specialūs prietaisai srovės darbui matuoti - elektros energijos skaitikliai.
A = I U t - formulė universali: ją taikant apskaičiuojamas visas elektros srovės darbas nepriklausomai nuo to, kokios rūšies energija virto grandinėje elektros energija - šilumine, mechanine ar chemine.

Taikydami Omo dėsnį, srovę arba įtampą galime pakeisti kitais dydžiais. Gausime dvi ekvivalenčias darbo formules:

Formulę A = I2R∆t patogu taikyti, kai laidininkai sujungti nuosekliai, nes tada srovės stipris vienodas visuose laidininkuose. Kai laidininkai sujungti lygiagrečiai, patogesnė pirmoji formulė, nes visų laidininkų įtampa vienoda.

Džaulio dėsnis

Dėsnį, nustatantį šilumos kiekį, kurį į aplinką išskiria laidininkas, tekant juo srovei, pirmą kartą, remdamiesi eksperimentais, atrado anglų mokslininkas Dž. P. Džaulis (1818 -1889). Džaulio dėsnis formuluojamas taip: šilumos kiekis, išskiriamas laidininko, kuriuo teka srovė, lygus srovės stiprio kvadrato, laidininko varžos ir srovės tekėjimo laidininku laiko sandaugai:

ΔQ = ΔA = I2RΔt.

Ši formulė padeda apskaičiuoti šilumos kiekį, kurį išskiria bet kurioje grandinės dalyje esantis bet koks laidininkas.

Dar dvi šio dėsnio išraiškos gaunamos užrašius Omo dėsnį grandinės daliai

arba

Pirmąja formule patartina naudotis, kai žinoma srovė arba nuosekliam jungimui, o antrąja, kai žinoma įtampa arba lygiagrečiam jungimui.

Srovės galia

Kiekvienas elektrinis prietaisas (lemputė, elektros variklis) yra apskaičiuoti tam tikros energijos kiekiui suvartoti per laiko vienetą. Todėl kartu su srovės darbu labai svarbią reikšmę turi srovės galios sąvoka. Srovės galia lygi srovės atlikto darbo per tą laiką t ir to laiko santykiui.
Pagal galios apibrėžimą

Taikant Omo dėsnį grandinės daliai, šią galios išraišką galima užrašyti keliomis ekvivalenčiomis formulėmis:

Daugelyje prietaisų nurodyta jų vartojama galia.

Į viršų...