Stojantiems į magistrantūrą

Programų sistemų katedra vykdo dvi magistrantūros studijų programas:

 • Informatika (nuolatinės studijos, trukmė – 2 metai). Į ją priimami asmenys, baigę universitetines informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių pagrindines studijas. Konkursinį balą sudaro baigiamojo darbo arba kvalifikacinių egzaminų pažymių vidurkio ir diplomo priedo pažymių aritmetinio vidurkio suma. Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo, papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus: Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Programavimo kalbos, Objektinis programavimas, Duomenų bazių valdymo sistemos, Programinis tinklų valdymas, Tinklinis programavimas, Dirbtinis intelektas, Kriptografija, Programų sistemų inžinerija, Programų sistemų saugumas.
 • E. mokymosi technologijos (nuolatinės studijos, trukmė - 2 metai). Tarpkryptinė magistro studijų programa. Į ją priimami asmenys, baigę universitetines informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių pagrindines studijas. Konkursinį balą sudaro baigiamojo darbo arba kvalifikacinių egzaminų pažymių vidurkio ir diplomo priedo pažymių aritmetinio vidurkio suma. Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo, papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus: Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Programavimo kalbos, Objektinis programavimas, Duomenų bazių valdymo sistemos, Programinis tinklų valdymas, Tinklinis programavimas, Dirbtinis intelektas, Kriptografija, Programų sistemų inžinerija, Programų sistemų saugumas.

 

Informatikos magistro studijų programos tikslas -  rengti informatikos magistrus, gebančius atlikti analitinius tyrimus ir jų rezultatus taikyti kuriant bei plečiant paskirstytų programų sistemas, taikyti informatikos teorijas, naujas sistemų projektavimo ir modeliavimo technologijas, dirbti programinės įrangos kūrimo, diegimo ir plėtimo grupės nariu arba vadovu, konkuruoti Lietuvoje ir užsienyje.

E. mokymosi technologijos magistro studijų programos tikslas -  rengti informatikos magistrus, gebančius atlikti analitinius – tiriamuosius tyrimus ir jų rezultatus taikyti kuriant bei plečiant programų sistemas; gebančius taikyti informatikos teorijas ir naujas e. mokymosi sistemų projektavimo ir modeliavimo technologijas; gebančius dirbti projektavimo, programavimo, e. mokymosi sistemų kūrimo, diegimo ir plėtimo grupės nariu arba vadovu.

 

Informatikos studijų programos numatomi studijų rezultatai:

 • žinos tyrimų analizės ir patikimumo metodus bei mokės juos taikyti;
 • žinos sistemų analizės ir sintezės metodus bei mokės juos taikyti;
 • gebės formuluoti hipotezes, remiantis matematiniais, statistiniais ir analitiniais metodais;
 • gebės savarankiškai vykdyti duomenų analizės ir gavybos  taikomuosius tyrimus;
 • gebės įvertinti algoritmų efektyvumą ir taikyti optimizavimo metodus;
 • remiantis teorija, modelių analize bei eksperimentais gebės patikrinti hipotezių teisingumą;
 • žinos tinklinių sistemų projektavimo metodus;
 • mokės taikyti lygiagrečiuosius algoritmus ir sistemas; gebės analizuoti, specifikuoti, projektuoti ir realizuoti programų sistemas;
 • gebės užtikrinti duomenų ir tinklų saugą; žinos duomenų gavybos ir valdymo technologijas;
 • mokės naudotis procesų projektavimo ir modeliavimo technologijomis;
 • gebės analizuoti  duomenis, išgauti naujus patikimus duomenis,  formuluoti apibendrinimus ir priimti pagrįstus sprendimus;
 • gebės naudotis inovatyviomis informatikos teorijomis bei technologijomis;
 • žinos šiuolaikinių kompiuterių architektūrą ir jų tinklų modelius; gebės taikyti šiuolaikinius optimizavimo metodus bei algoritmus;
 • gebės kurti tinklų bei duomenų saugos algoritmus;
 • mokės dirbti taikomosios programinės įrangos kūrimo ir diegimo grupės nariu;
 • mokės organizuoti grupės darbą; gebės planuoti darbo laiką;
 • mokės bendrauti ir bendradarbiauti;
 • gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą bei darbą grupėje;
 • gebės fundamentalias žinias sieti su konkrečiais įvairių sričių reikalavimais matematinių bei programinių sistemų projektams;
 • gebės įvertinti paskirstytų sistemų kokybinius parametrus, jų paklausą rinkoje ir įtaką visuomenės raidai;
 • gebės nuosekliai ir argumentuotai viešai žodžiu bei raštu skelbti analitinio-tiriamojo, taikomojo darbo idėjas ir rezultatus;
 • gebės sprendžiant problemas taikyti analitinius metodus, kritiškai vertinti savo darbo rezultatus; suvoks nenutrūkstamą profesinį mokymąsi visą gyvenimą bei jį realizuos.

E. mokymosi technologijos studijų programos numatomi studijų rezultatai: 

 • Gebės naudotis inovatyviomis informatikos teorijomis bei technologijomis.
 • Žinos šiuolaikines programų sistemų kūrimo metodikas, jų vertinimą ir tobulinimą.
 • Žinos šiuolaikinių kompiuterių tinklų architektūrą, virtualaus komunikavimo valdymo, realaus laiko sistemų architektūrinius modelius.
 • Žinos šiuolaikinius duomenų tyrybos metodus ir algoritmus bei mokės juos taikyti.
 • Žinos žinių ir turinio valdymo sistemas bei mokės jas taikyti.
 • Žinos e. mokymosi teorijas ir modelius.
 • Žinos e. mokymosi valdymo proceso projektavimo ir modeliavimo technologijas.
 • Gebės identifikuoti problemą, formuluoti tyrimo hipotezę, atlikti tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis.
 • Žinos informatikos tyrimų metodus ir metodiką. 
 • Gebės taikyti duomenų tyrybos metodus praktinėje veikloje, naudodamiesi šiuolaikine programine įranga.
 • Gebės optimaliai išnaudoti virtualiųjų išteklių technologinius ir sociologinius naudojimo bei vystymo aspektus.
 • Gebės pritaikyti inovatyvius realaus laiko sistemų valdymo sprendimus.
 • Mokės parinkti e. mokymosi valdymo sistemų kūrimo efektyvius algoritmus ir sistemas.
 • Gebės analizuoti e. mokymosi sistemų kokybės bei jos vertinimo aspektus, taikyti e. mokymosi standartus.
 • Gebės įvertinti algoritmų sudėtingumą, taikyti šiuolaikinius optimizavimo metodus bei algoritmus.
 • Gebės analizuoti, specifikuoti naudotojų poreikius, projektuoti ir kurti tinklines programas atitinkančias šiuolaikinio verslo poreikius.
 • Gebės tarpkryptines  žinias sieti su konkrečios srities reikalavimais  programų sistemų projektams.
 • Gebės projektuoti ir kurti intelektualių mokymosi sistemų modelius. 
 • Gebės projektuoti ir kurti realaus laiko sistemas. 
 • Gebės parinkti ir įvertinti šiuolaikinius e. mokymosi infrastruktūros modelius.
 • Gebės panaudoti tinkamą e. mokymosi turinio modelį, optimaliai išnaudoti virtualiųjų išteklių galimybes.
 • Gebės valdyti ir taikyti šiuolaikines virtualaus komunikavimo priemones, naujos kartos komunikavimo sprendimus.
 • Gebės kurti kompiuterių tinklų bei duomenų saugos algoritmus.
 • Gebės nuosekliai ir argumentuotai viešai žodžiu bei raštu skelbti analitinio-tiriamojo, taikomojo darbo idėjas ir rezultatus.
 • Gebės problemos sprendime taikyti analitinius-tiriamuosius metodus.
 • Gebės dirbti taikomosios programinės įrangos kūrimo ir diegimo grupės nariu bei organizuoti grupės darbą. 
 • Gebės dirbti tarpdisciplininėje komandoje verslo įmonėse ir įstaigose.
 • Gebės planuoti darbo laiką, pasirinkti efektyvius darbo būdus.
 • Suvoks mokymosi ir kūrybiškumo ugdymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikš mintis, kritiškai mąstys, generuos idėjas. 

 

Karjeros galimybės:

 • Baigusieji Informatikos magistro studijas įgyja informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir gali studijuoti doktorantūroje, dirbti tiriamąjį darbą mokslo įstaigose. Įgyta kvalifikacija leidžia diegti sudėtingas kompiuterizuotas sistemas, dirbti programinės įrangos kūrimo grupių vadovais, siekti mokslininko ir pedagogo karjeros.
 • Baigusieji E. mokymosi technologijos magistro studijas įgyja informatikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir gali studijuoti doktorantūroje. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti sistemų projektų vadovu, sistemų analitiku ar architektu, informacinių technologijų ir Web projektų vadovu, duomenų tyrybos technologijų analitiku, IT sprendimų programuotoju. Didelis specialistų poreikis yra procesų ir paslaugų srityse, kur taikomi šiuolaikiniai informatikos sprendimai; aukštojo mokslo, profesinio, bendrojo ugdymo ar suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemose.